Organizacja turystyczna

Nasze Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 14 kwietniu 2005 r., a następnie 12 lipca 2005 r., zostaliśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000237849 jako - Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemi Wschowskiej", którego do dnia 30 kwietnia 2009 r., tymczasowa siedziba mieściła się we Wschowie przy ulicy Orzechowej 59. Obecnie siedziba nasza znajduje się na "Zamku Królewskim" (restauracja i noclegi), plac Zamkowy 7, 67-400 Wschowa
Stowarzyszenie nasze w swoim statucie przyjęło następujące cele działania: 
· wspieranie rozwoju turystyki na terenie powiatu wschowskiego 
· kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin powiatu wschowskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, 
· poprawa infrastruktury turystycznej w gminach powiatu wschowskiego 
· prowadzenie ośrodka informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem "it", 
· inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, 
· organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie realizacji wspólnych imprez turystycznych i rekreacyjnych, 
· popularyzacja aktywnego uprawiania turystyki kwalifikowanej i ekoturystyki 
· współtworzenie produktów turystycznych w gminach powiatu wschowskiego, 
· koordynowanie współpracy podmiotów turystyki z władzami gminnymi, powiatowymi, regionalnymi i krajowymi. 
· prowadzenie edukacji proekologicznej i badań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego 
· współpraca z organizacjami turystycznymi i gestorami turystki oraz samorządami gmin i powiatów graniczących z naszym powiatem.

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemi Wschowskiej" liczy 42 członków zwyczajnych, w tym 39 osób dorosłych oraz 3 osoby dzieci i młodociani. 
 
Obecny skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia:
- Krzysztof Lutowski - Prezes Stowarzyszenia
- Maciej Baliński - I Wiceprezes Stowarzyszenia
- Danuta Teodorowska - II Wiceprezes Stowarzyszenia
- Andrzej Szczudło - Sekretarz Stowarzyszenia
- Monika Rybarczyk - Członek Zarządu Stowarzyszenia
Sabina Staszak-Olszewska - Skarbnik, Pełnomocnik d/s finansów Stowarzyszenia                                                     
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

- Mieczysław Tycner - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Wiesława Gała - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- Halina Bączkowska - Sekretarz Komisji Rewizyjne
Więcej informacji o naszej organizacji STZW (kliknij tu i zobacz) ==> na stronie WWW: tourism-wschowa.pl.tl